Violympic tiếng anh lớp 3

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng một mang lại vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng vắt, cũng giống như khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Violympic tiếng anh lớp 3

Mời những em cùng tham khảo văn bản chi tiết bên dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực đến vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng ngực đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A cát.A. you B. he C. she D. has2. My ..... is Jenny.A. your B. name C. game D. name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice to meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. are B. am C. is D. you5. St& ......, please.A. down B. up C. in D. on6. You ........ LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ........A. Nice khổng lồ meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... khổng lồ ...... you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. down B. up C. in D. on
10. ......... your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Xem thêm: Combo Thuốc Nhuộm Tóc Màu Đỏ Tía + Oxy, Combo Thuốc Nhuộm Tóc Màu Màu Màu Đỏ Tía + Oxy

Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to lớn me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice khổng lồ meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10Tải file Doc hoặc PDF nhằm xem thêm câu chữ chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 2021 - 2022 Lịch thi những vòng chấp thuận IOE năm 2021 - 2022 Tổng hòa hợp các bài tập về giới từ bỏ thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng một đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực mang lại vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cung cấp huyện Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 bên trên mạng Kết trái cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) đất nước hình chữ S năm học 2016 - 2017 Kết quả kỳ thi IOE cung cấp toàn nước 2017 những bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cấp cho tổ quốc Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 cùng 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện Tài liệu ôn thi học viên giỏi Tiếng Anh lớp 5
Học tập
*
Thi IOE
Lịch thi IOE năm học 2021 - 2022 4.166 Lịch thi các vòng bằng lòng IOE năm 2021 - 2022
Kết trái thi IOE cung cấp Quốc gia năm học 20đôi mươi - 2021 546 Cuộc thi giờ Anh qua mạng Internet
Tổng đúng theo những bài xích tập về giới từ bỏ thi IOE 1.093 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống các thuật ngữ tân oán học bởi giờ đồng hồ Anh 1.977 126 Thuật ngữ Toán thù học tiếng Anh cơ bạn dạng với nâng cao