CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC LỚP 10

Các chuỗi phản bội ứng chất hóa học lớp 10

Chuỗi bội nghịch ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen được bengames.net soạn là chuỗi những phản ứng chất hóa học 10, giúp các bạn học sinh luyện tập với những phương trình từ kia ghi nhớ những tính chất, phương pháp hóa học tập một giải pháp nhanh nhất. Tự đó hoàn toàn có thể vận dụng giải các dạng bài bác tập phương trình chất hóa học halogen liên quan.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Mời những bạn đọc thêm một số tài liệu bài xích kiểm tra ôn thi học tập kì 2 hóa 10 bắt đầu nhất:


Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Bài 1: Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra cho những sơ trang bị sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Đáp án hướng dẫn giải bài xích tập

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

4HCl + MnO2

*
Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

CuO + 2HCl → 2H2O + CuCl2

2AgNO3 + CuCl2 → 2AgCl + Cu(NO3)2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

(1)16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl

(2) H2 + Cl2

*
2HCl

(3) Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

(4) 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl + Fe(NO3)3


(5) 2AgCl → 2Ag + Cl2

(6) Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

(7) Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

2KMnO4 +16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2

*
2HCl

2HCl + sắt → FeCl2 + Cl2

FeCl2 + 3AgNO3→ Fe(NO3)3 +2AgCl + Ag

2AgCl

*
2Ag + Cl2

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH→Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Na + Cl2

*
2NaCl

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3→Cu(NO3)2 + 2AgCl

2AgCl

*
2Ag + Cl2

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

2KClO3 → 2KCl + 3O2

H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4

6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

Bài 2: xong chuỗi phản bội ứng:

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2.

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.


c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag.

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

Đáp án lý giải giải 

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2.

MnO2 + 4HClđ

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH →Fe(OH)3 + 3NaCl

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

FeCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl + Fe(NO3)3

2AgCl

*
2Ag + Cl2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

2KMnO4 + 16HCl đ

*
2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2

*
2HCl

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag.

2NaCl + H2SO4đ

*
Na2SO4 + 2HCl

2HCl

*
H2 + Cl2

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + Cl2 + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Cl2 + Ca

*
CaCl2

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ca(NO3)2

2AgCl

*
2Ag + Cl2

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

2NaCl + H2SO4 đ

*
Na2SO4 + 2HCl

2HCl + 2K → 2KCl + H2


2KCl → 2K + Cl2

Cl2 + 2Na

*
2NaCl

2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + Cl2 + H2

H2 + Cl2

*
2HCl

2HCl

*
H2 + Cl2

Cl2 + Cu

*
CuCl2

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2

K2SO4 + Ba(NO3)2→ 2KNO3 + BaSO4

Bài 3: Viết những phương trình biểu diễn dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện).

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

Xem thêm: 10+ Dầu Gội Organic Trị Rụng Tóc Tốt Nhất Hiện Nay, Dầu Gội Hữu Cơ Trị Rụng Tóc

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

Đán án chỉ dẫn giải 

a.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

4AgCl + O2 → 2Ag2O + 2Cl2

6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

CaCO3  → CaO + CO2 

2NaClO + CO2 + H2O → Na2CO3 + 2HClO

2HClO + NaCl → NaClO + H2O + Cl2

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr

I2 + Ag → AgI

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 (điều kiện: 3 + NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH (điều kiện: điện phân có màng ngăn)

Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

Br2 + H2O → HBrO + HBr

HBrO + NaOH → H2O + NaBrO

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

H2 + Cl2

*
2HCl

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

4Cl2 + 2Fe2O3 → 4FeCl2 + 3O2↑

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl↓

Fe(NO3)2 + 2KOH → 2KNO3 + Fe(OH)2↓

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

FeSO4 + BaCl2 → FeCl2 + BaSO4↓

Bài 4: Hãy màn biểu diễn sơ đồ chuyển đổi các hóa học sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí (A) + (B)

b. (A) + MnO2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

c. (C) + NaBr → (F) + (G)


d. (F) + NaI → (H) + (I)

e. (G) + AgNO3→ (J) + (K)

f. (A) + NaOH → (G) + (E)

Đáp án giải đáp giải

A là HCl; B là Na2SO4; C là Cl2; D là MnCl2; E là H2O; F là Br2; G là NaCl; H là NaBr; I là I2; J là NaNO3; K là AgClPhương trình hóa họca. 2NaCl + H2SO4

*
Na2SO4 + 2HCl

b. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c. Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

d. 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

e. NaCl + AgNO3 →NaNO3 + AgCl

f. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 5: xác định A, B, C, D và xong các phương trình phản bội ứng sau:

a. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)

b. (B) + H2 → (A)

c. (A) + (D) → FeCl2 + H2

d. (B) + (D) → FeCl3

e. (B) + (C) → (A) + HClO

Đáp án hướng dẫn giải 

a) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Cl2 + H2

*
2HCl

c) 2HCl + fe

*
FeCl2 + H2

d) 3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

e) Cl2 + H2O → HCl + HClO

A là HCl; B là Cl2; C là H2O; D là Fe

Bài 6:  khẳng định A, B, C, D, E, F, G:

HCl + MnO2 → (A) + (B) rắn + (C) lỏng.

(A) + sắt → FeCl3.

(A) + (C) → (D) + (E)

(D) + Ca(OH)2 → (G) + (C).

(F) + (E) → (C)

(F) + (A) → (D).

........................................................

Trên đây bengames.net đã reviews tới độc giả tài liệu: Chuỗi phản bội ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, bengames.net xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Thi thpt đất nước môn Văn, Thi thpt nước nhà môn định kỳ sử, Thi thpt quốc gia môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà bengames.net tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, bengames.net đã thành lập và hoạt động group share tài liệu học tập tập trung học phổ thông miễn giá thành trên Facebook, mời bạn đọc tham gia team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để sở hữu thể update thêm nhiều tài liệu bắt đầu nhất.